Luôn cập nhật nội dung từ server trước khi tải nội dung mới từ client lên
git pull

Kiểm tra trạng thái thay đổi
git status

Commit những thay đổi trước khi push lên server

git add .
git commit -a -m “Thông tin ngắn gọn về thay đổi này”
git push origin master